หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร:-

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีคุณภาพ อาชีพมั่นคง เกษตรกรรมยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. การพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต สังคมเข้มแข็ง และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. การพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสู่ประชาคมอาเซียน
5. การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
7. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวชอย่างยั่งยืน
8. พัฒนาด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
             

             

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง