หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวประทุมศรี เป็กกระสัง

  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

 • thumbnail

  นางรมย์ธีรา เป็กกระสัง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมคิด อภัยจิตต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกปริญญา ภูบานชื่น

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  สิบเอกศุภกิจ จันทร์กลางเดือน

  นักพัฒนาชุมชุนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนันทนา สิงห์วงศ์

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ณัฐปภัสร์ วรป์กรณ์ชัย

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวช้องนาง เกียววานิช

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา เสือชุมแสง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นายสมร ศิริรึก

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายต่อศักดิ์ อรุณศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายมนตรี วัชพืช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางบุษยมาศ แก้วประสงค์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ เมี้ยนมิตร

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสุเพียร ยวนกูล

  คนงานทั่วไป