หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายโชยยันต์ เกมกลาง

  ปลัด

 • thumbnail

  นาสาวประทุมศรี เป็กกระสัง

  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

 • thumbnail

  นางรมย์ธีรา เป็กกระสัง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ ประทุมเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปริญญา ภูบานชื่น

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  สิบเอกศุภกิจ จันทร์กลางเดือน

  นักพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนันทนา สิงห์วงศ์

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ชิณกมล แก้วปรือ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวช้องนาง เกียววานิช

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสมร ศิริรึก

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายคะนอง ยุดกระโทก

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายต่อศักดิ์ อรุณศรี

  พนักงานขับรถยนต์