หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

คณะผู้บริหารท้องถิ่น

 • thumbnail

  นายเพียร กองศักดิ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

  0611864936

 • thumbnail

  นายพเยา วงศ์คต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร คนที่ 1

  0881290198

 • thumbnail

  นายสมบัติ อาจิณกิจ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร คนที่ 2

  0957512521

 • thumbnail

  น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ เฉียงกลาง

  เลขานุการนายก อบต.

  0639547449