หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีคุณภาพ อาชีพมั่นคง เกษตรกรรมยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. การพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต สังคมเข้มแข็ง และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. การพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสู่ประชาคมอาเซียน
5. การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
7. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวชอย่างยั่งยืน
8. พัฒนาด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล