หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายโชยยันต์ เกมกลาง

  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายปิยะพงศ์ ชุ่มอภัย

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.กัลยกร ภาพยนต์

  จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางกันญาพัชร์ สักบุตร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนันทา เมฆี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  น.ส.ภัทราภรณ์ อรุณศรี

  ผู้ดูแลเด็ก