หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางวิลาวรรณ คตมรคา

  ประธานสภาอบต.

 • thumbnail

  นายธวัชชัย เหมกุล

  รองประธานสภาอบต.

 • thumbnail

  นายสุวาด ยวกูล

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ยอดบุรี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางณัฐวรรณ ชำนาญเนาญ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายเอี่ยม พิทักษี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางบุบผา วุฒิวงศ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายลำพอง กองศักดิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสมบัติ สีนาแต

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายบุญส่ง พูนสุวรรณ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายไสว สุวรรณหงษ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางขันทอง นามกระโทก

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายราพร จันทะคาต

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ ปราบภัย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางอนงค์ พูนสวัสดิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางประเทือง ขำวงศ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายไว ทองดี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางทวี คงเป็นนิจ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายประนอม เหมวิหก

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายเยื่อง สายรุ้ง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางจีระพันธุ์ ทีเกาะ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายสมนึก คงเป็นนิจ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางประมาณ เฉลียงกลาง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายสมส่วน ปราบภัย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายพูล อยู่แท้กูล

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นางจิราภา พเนตรรัมย์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14