หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ประชาชนมีคุณภาพ อาชีพมั่นคง เกษตรกรรมยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเพียร จันทร์กลางเดือน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายริม วัชพืช

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

 • thumbnail

  นายอุทิศ วรรณศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ

 • thumbnail

  นางสุเพียร ยวนกูล

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางวิลาวรรณ คตมรคา

  ประธานสภาอบต.

 • thumbnail

  นายธวัชชัย เหมกุล

  รองประธานสภาอบต.

 • thumbnail

  นายสุวาด ยวกูล

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ยอดบุรี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางณัฐวรรณ ชำนาญเนาญ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายเอี่ยม พิทักษี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางบุบผา วุฒิวงศ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายลำพอง กองศักดิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสมบัติ สีนาแต

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายบุญส่ง พูนสุวรรณ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายไสว สุวรรณหงษ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางขันทอง นามกระโทก

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายราพร จันทะคาต

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ ปราบภัย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางอนงค์ พูนสวัสดิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางประเทือง ขำวงศ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายไว ทองดี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางทวี คงเป็นนิจ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายประนอม เหมวิหก

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายเยื่อง สายรุ้ง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางจีระพันธุ์ ทีเกาะ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายสมนึก คงเป็นนิจ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางประมาณ เฉลียงกลาง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายสมส่วน ปราบภัย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายพูล อยู่แท้กูล

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นางจิราภา พเนตรรัมย์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายโชยยันต์ เกมกลาง

  ปลัด

 • thumbnail

  นาสาวประทุมศรี เป็กกระสัง

  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

 • thumbnail

  นางรมย์ธีรา เป็กกระสัง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ ประทุมเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปริญญา ภูบานชื่น

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  สิบเอกศุภกิจ จันทร์กลางเดือน

  นักพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนันทนา สิงห์วงศ์

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ชิณกมล แก้วปรือ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวช้องนาง เกียววานิช

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสมร ศิริรึก

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายคะนอง ยุดกระโทก

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายต่อศักดิ์ อรุณศรี

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอัญชสา รตนวรรณสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาววรรณวรางค์ จันทรคาต

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางกนกวรรณ ประทุมเงิน

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ ทวีทรัพย์

  พนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายประจวบ ภาพยนต์

  ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการต้น

 • thumbnail

  นางสาวสุรีย์พร มะหิงษาเดช

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นิคม เสาวพันธ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายโชยยันต์ เกมกลาง

  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาววาสนา ประทัด

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวนันทา เมฆี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  น.ส.ภัทราภรณ์ อรุณศรี

  ผู้ดูแลเด็ก