หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร:-

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

      จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
     การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     ป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
    คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

      ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
      ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
      ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
      ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
      ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
      การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
      ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
      กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
      การท่องเที่ยว
      การผังเมือง

           พระราชบัญัติกำหนดแผนแอละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            การกำหนดอำไไนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
            มาตรา 16 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
            (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
            (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
            (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
            (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
            (5) การสาธารณูปการ
            (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
            (7) การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
            (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
            (9) การจัดการศึกษา
            (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
            (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัมนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
            (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            (14) การส่งเสริมกีฬา
            (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
            (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
            (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
            (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
            (19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักาาพยาบาล
            (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
            (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
            (22) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์
            (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณอื่นๆ
            (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            (25) ผังเมือง
            (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
            (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
            (28) การควบคุมอาคาร
            (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตแลัทรัพย์สิน
            (31)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

              

             

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง